Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych

rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania

Kamienie milowe projektu

Diagnoza poziomu zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorstw rodzinnych – badanie ogólnopolskie oraz badania jakościowe przedstawicieli firm rodzinnych.

Opracowanie raportu o zrównoważonym rozwoju polskich firm rodzinnych, zawierającego wynik badań oraz krytyczną analizę uzyskanych rezultatów wraz z odniesieniem do bieżącego stanu wiedzy w Polsce i na świecie w tym zakresie.

Konsultacje i spotkania tematyczne ze środowiskiem przedsiębiorstw rodzinnych, naukowym oraz instytucji otoczenia biznesu (IOB) o kierunkach i sposobach oddziaływania w obszarze zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych.

Przygotowanie rekomendacji, form i instrumentów wsparcia dla różnych grup interesariuszy, zorientowanych na podniesienie poziomu zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych w Polsce.

Organizacja spotkań – pikników naukowych – służących upowszechnieniu wyników badań i rekomendacji dotyczących zrównoważonego rozwoju polskich firm rodzinnych.

Aktualności

Zapoznaj się z najnowszymi artykułami na temat naszych działań służących podniesieniu poziomu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce.

Zobacz więcej

O projekcie

Projekt "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania" doskonale wpisuje się w światowy nurt szeroko rozumianej popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju zgodnie z koncepcją triple bottom-line.

Zespół

Za realizację oraz merytoryczne kwestie w projekcie odpowiada Zakład Family Business Research Network Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Zakład ten skupia ekspertów, w tym naukowców zaangażowanych w prowadzenie badań nad przedsiębiorczością rodzinną, inicjowanie nowych kierunków działań, jak również poszukiwanie możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.