Zespół

Za realizację oraz merytoryczne kwestie w projekcie odpowiada Zakład Family Business Research Network Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Zakład ten skupia ekspertów, w tym naukowców zaangażowanych w prowadzenie badań nad przedsiębiorczością rodzinną, inicjowanie nowych kierunków działań, jak również poszukiwanie możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

 • dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS

  dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS

  Kierownik Naukowy Projektu. Profesor UMCS, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2019), doktor nauk ekonomicznych (2006), Wydział Ekonomiczny UMCS. Magister zarządzania i marketingu (1998), Wydział Ekonomiczny UMCS. Kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, Instytut Ekonomii i Finansów, UMCS. Autor około 70 publikacji z zakresu finansów, i przedsiębiorczości, w tym specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych. Ekspert ds. oceny strategicznej wniosków w ramach Osi Priorytetowych III-VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz ekspert ds. finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ekspert i współpracownik Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA. Specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw oraz zorganizowanych ich części, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania finansami, analiz ekonomiczno-finansowych oraz innych opracowań z zakresu szeroko rozumianych finansów i kreowania przedsiębiorczości. Kierownik Family Business Research Network.

 • dr Ada Domańska

  dr Ada Domańska

  Doktor nauk ekonomicznych (2018), magister finansów i rachunkowości (2012), magister ekonomii (2010). Pracownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie (od 2012 roku). Autorka ponad 40 prac naukowych związanych między innymi z tematyką przedsiębiorstw rodzinnych, wspierania przedsiębiorczości, roli kobiet w przedsiębiorstwach, a także zrównoważonego rozwoju. Ekspertka i współpracowniczka Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Członkini Family Business Research Network.

 • Agnieszka Gryglicka

  Agnieszka Gryglicka

  Magister finansów i rachunkowości oraz analityki gospodarczej. Kontynuuje kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przygotowuje rozprawę doktorską pt.: “Moderujący wpływ sukcesji na model biznesowy i efekty ekonomiczno-finansowe firm rodzinnych”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na przedsiębiorczości rodzinnej, modelach biznesowych oraz finansowaniu podmiotów leczniczych. W okresie studiów zaangażowana w działalność Studenckiego Kola Naukowego Finansistów oraz Koła Naukowego Ekonomistów. Realizowała szereg projektów badawczych i popularyzatorskich, za co otrzymała wiele stypendiów i nagród. Uczestnik licznych konferencji oraz współautor artykułów naukowych. Była współwykonawcą wewnętrznego projektu badawczego w Instytucie Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS pt.: „Determinanty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza bibliometryczna” (realizowany w latach 2022-2023). Aktualnie realizuje zadania w międzynarodowym projekcie badawczym, finansowanym przez NCN pt.: „Family Business Models: The Family as Strategic Asset across different stages of the businesses maturity in differing economic contexts – a comparative Investigation in Poland and Germany”.

 • dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP

  dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP

  Profesor Politechniki Poznańskiej, doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, magister psychologii, inżynier zarządzania. Kieruje Katedrą Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 2002 roku zajmuje się problematyką funkcjonowania firm rodzinnych. Opublikowała blisko 200 publikacji w czasopismach naukowych. Wyniki swoich badań prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Odbyła 10 staży zagranicznych na światowych uczelniach. Jest ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego z ponad 20-letnią praktyką, wspiera w rozwoju sukcesorów, prowadzi mediacje, przeprowadza procesy sukcesyjne. Jest członkiem Sieci Badawczej Firm Rodzinnych FaBeRNET, Fundacji Firm Rodzinnych, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

 • dr Beata Żukowska

  dr Beata Żukowska

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Ekonomicznego UMCS. Jej zainteresowania badawcze to przede wszystkim przedsiębiorczość rodzinna, corporate governance, profesjonalizacja i etyka w biznesie. Współpracuje ze start-upami i instytucjami otoczenia biznesu. W 2022 ukończyła studia podyplomowe "Data science w zastosowaniach biznesowych" na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie analizuje potencjał i efekty wykorzystania big data i technologii AI w biznesie oraz rolę kobiet w tym obszarze.