Badania jakościowe

Badania jakościowe

Październik 10, 2023

Ukończyliśmy drugi etap prac nad diagnozą poziomu zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorstw rodzinnych, czyli badania jakościowe, które zrealizowaliśmy poprzez 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami firm rodzinnych z Polski.

Zastosowanie metody jakościowej pomaga w uchwyceniu sensu i określeniu znaczenia badanego zjawiska występującego w rzeczywistości społeczno-gospodarczej w sposób naturalny, bez dokonania pomiaru jego skali, czy też siły jego wpływu na inne zjawiska. Celem IDI było „wydobycie” informacji uzupełniających etap ilościowy, obejmujący między innymi: uchwycenie istoty zjawiska, opis doświadczeń badanej próby w zakresie zrównoważonego rozwoju, charakterystyka podejmowanych decyzji i zachowań dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

Uzyskane wyniki diagnozy będą stanowiły podstawę do wypracowania wspólnie przez środowisko naukowe, biznesowe oraz instytucji otoczenia biznesu rekomendacji kierunków i sposobów oddziaływania w tym zakresie. Rozpoczęliśmy już prace nad opracowaniem raportu z diagnozy zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych.