Koncepcja procesu badawczego

Koncepcja procesu badawczego

Marzec 10, 2023

Zespół ekspercki projektu zakończył prace nad przygotowaniem koncepcji procesu badawczego polskich firm rodzinnych, w którym opisane zostały między innymi cele, metodyka oraz narzędzia badawcze, planowane do zastosowania na etapie diagnozy stanu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce.

Pierwszy etap badań będzie mieć charakter ilościowy w oparciu o dane pierwotne. Gromadzenie danych będzie realizowane poprzez metodę sondażu diagnostycznego (badań ankietowych). Próba badawcza obejmie firmy rodzinne z Polski (ok. 600 podmiotów). Za pomocą metod statystycznych (statystyka opisowa, analiza korelacji, regresji, wariancji) zostaną zbadane zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. Zastosowanie proponowanych w literaturze światowej skali pozwoli wykorzystać uzyskane wyniki jako materiał do porównań międzynarodowych.

Drugi etap badań będzie mieć charakter jakościowy. Zastosowanie metody jakościowej pomaga w uchwyceniu sensu i określeniu znaczenia badanego zjawiska występującego w rzeczywistości społeczno-gospodarczej w sposób naturalny, bez dokonania pomiaru jego skali, czy też siły jego wpływu na inne zjawiska. W tym etapie zrealizowane zostaną wywiady indywidualne, których celem będzie „wydobycie” informacji uzupełniających etap ilościowy, obejmujący między innymi: uchwycenie istoty zjawiska, opis doświadczeń badanej próby w zakresie zrównoważonego rozwoju, charakterystyka podejmowanych decyzji i zachowań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Próba badawcza obejmie przedstawicieli firm rodzinnych z Polski (n=20). Zadane pytania będą ściśle związane z pogłębieniem wiedzy dotyczącej diagnozy stanu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Próba zostanie dobrana w sposób celowy tak, aby firmy reprezentowały główne zmienne niezależne, reprezentatywne dla polskich firm rodzinnych.

Uzyskane wyniki diagnozy będą stanowiły podstawę do wypracowania wspólnie przez środowisko naukowe, biznesowe oraz instytucji otoczenia biznesu rekomendacji kierunków i sposobów oddziaływania w tym zakresie. Rezultatem badań będzie raport z diagnozy zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych.