Rozpoczęcie realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu

Grudzień 10, 2022

Rozpoczęliśmy realizację projektu "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania". Celem realizacji projektu jest popularyzacja wiedzy naukowej na temat zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych.

Nasze działanie ma charakter dwuetapowy:

Projekt ma celu również popularyzację wiedzy osiągnięć naukowych z takich dziedzin, jak: nauki społeczne (szczególnie ekonomia i finanse), nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne oraz psychologia, a także pracy naukowców, badań naukowych oraz szeroko rozumianej nauki.
Do naszego przedsięwzięcia zaprosimy przedstawicieli polskiego środowiska nauki, przedsiębiorstw rodzinnych oraz instytucji otoczenia biznesu (IOB) zrzeszające i wspierające biznes rodzinny w Polsce. Proponowany projekt, o zasięgu międzynarodowym, będzie realizowany w oparciu o fundament w postaci kontynuacji i zacieśnienia współpracy świata nauki i biznesu. Zaplanowaliśmy także działania mające na celu przełożenie rezultatów projektu na rozwiązania systemowe. Raport z przeprowadzonych badań z rekomendacjami kierunków i sposobów działań pomocnych w stworzeniu odpowiednich warunków dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych zostanie przekazany interesariuszom.

Za realizację oraz merytoryczne kwestie w projekcie odpowiada Zakład Family Business Research Network Fundacji Polskiej Akademii Nauk (FaBeRNET). Zakład ten skupia ekspertów, w tym naukowców zaangażowanych w prowadzenie badań nad przedsiębiorczością rodzinną, inicjowanie nowych kierunków działań, jak również poszukiwanie możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Członkowie FaBeRNET posiadają szerokie kontakty z przedsiębiorstwami rodzinnymi oraz IOB, które zostaną wykorzystane przy organizacji pikników upowszechniających wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych.

Cel osiągnięty zostanie poprzez przygotowanie oraz realizację szeregu powiązanych ze sobą przedsięwzięć, obejmujących:

Projekt "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania" doskonale wpisuje się w światowy nurt szeroko rozumianej popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju zgodnie z koncepcją triple bottom-line.

O szczegółach podejmowanych działań poinformujemy na stronie projektu.

Realizacja projektu potrwa od 6 grudnia 2022 roku do 5 grudnia 2024 roku.

Projekt „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Numer projektu: SONP/SN/548457/2022. Kwota dofinansowania: 477.000,00 zł, całkowita wartość projektu: 530.000,00 zł.

Wykonawcą projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk